Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm


Ngày nay việc đăng ký bảo hộ Bản Quyền tác giả là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp, Bắc Việt Luật LawFirm là tổ chức đã thực hiện thành công việc xác lập quyền đối với bản quyền tác giả cho nhiều cá nhân và tổ chức, chúng tôi xin đưa ra quy trình đăng ký như sau:
I. Tài liệu cần cung cấp:
A.  Nếu chủ thể đăng ký  là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/đồng tác giả, các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
1.   Ba đĩa CD ghi Phần mềm
2.   Ba bản in phần mềm đóng thành quyền
3.   Giấy uỷ quyền của tác giả/đồng tác giả (có xác nhận chữ ký của chính quyền nơi cư trú, cơ quan Công chứng hoặc cơ quan quản lý nhân sự - 1 bản);
4.   Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
5.   Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. fax của tác giả/ các đồng tác giả
B. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu nhưng không đồng thời là tác giả (tổ chức; công ty) các giấy tờ cần thiết để nộp đơn đăng ký bản quyền bao gồm:
1.   Ba đĩa CD ghi Phần mềm
2.   Ba bản in phần mềm đóng thành quyển
3.   Giấy uỷ quyền của tổ chức hoặc công ty (1bản)
4.   Giấy chuyển nhượng từ tác giả/ các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản)
5.   Bản sao có công chứng giấy phép thành lập tổ chức, công ty và giấy phép kinh doanh (1 bản)
5.   Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại. fax của tác gỉa/ các đồng tác giả,  tổ chức, công ty;
7.   Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/ các đồng tác giả (kèm theo bản chứng minh nhân dân để đối chiếu nếu bản sao không có công chứng- 1 bản)
8.   Giấy cam đoan của tác giả

Bài viết liên quan