Sự giống nhau giữa quyền tác giả và quyền liên quan ra sao

Điểm giống nhau giữa quyền tác giả và quyền liên quan ra sao trong bản quyền tác giả? Chúng ta đi vào để so sánh quyền tác giả và quyền liên quan, trước hết cần xem xét định nghĩa của quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 đang định nghĩa quyền tác giả như sau:

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Trong khi đó, định nghĩa về quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi tắt là quyền liên quan) hiện đang được định nghĩa tại khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí 2005 sửa đổi 2009 như sau:

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Căn cứ các quy định, quyền tác giả và quyền liên quan có những điểm giống nhau sau đây:

- Quyền tác giả và quyền liên quan cùng bảo vệ thành quả sáng tạo, một số đối tượng không được bảo hộ nếu có nội dung vi phạm pháp luật. đạo đức.

- Một tác phẩm sẽ tự động được bảo hộ ngay khi ra đời mà không cần đăng ký, nộp lưu, nộp phí hay thực hiện bất cứ một thủ tục hành chính nào khác.

Nhưng chủ thể của quyền tác giả, quyền liên quan vẫn có thể thực hiện thủ tục đăng ký để đảm bảo quyền lợi của chủ thể khi có tranh chấp xảy ra.

Đối với những quyền tài sản thuộc quyền tác giả và quyền liên quan, đây là quyền chỉ được bảo hộ có thời hạn. Khi hết thời hạn bảo hộ, chúng sẽ không được bảo hộ nữa và được coi là thuộc về sở hữu công cộng.

Bài viết liên quan