Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả với Game

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bản quyền tác giả nói riêng mang phạm vi lãnh thổ quốc gia, do đó ứng dụng game nước ngoài muốn được bảo hộ tại Việt Nam cần đăng ký tại Cục bản quyền của Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả ứng dụng game

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả;  Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

  • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
  • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Điều kiện để ứng dụng game được phép đưa ra thị trường

Ngoài việc cần đăng ký bản quyền thì ứng dụng game muốn được kinh doanh cần phải thực hiện thủ cấp cấp phép kinh doanh trờ chơi điện tử. 

Tài liệu các bạn cần cung cấp cho  Luật sư  khi chọn dịch vụ đăng ký bản quyền ứng dụng game của luật sư

  • 02 Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/ thẻ Căn cước nhân dân của tác giả;
  • 03 Bản chính của tác phẩm (Nếu là phần mềm thì 03 đĩa CD/ CD ROM lưu phần mềm, và 03 bản giấy in các giao diện chính của phần mềm);
  • 01 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu chủ sở hữu là tổ chức);
  • Hợp đồng mua bản quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phát sinh.

Bài viết liên quan