Quyền tác giả: huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận quyền tác giả

Quyền tác giả: huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận quyền tác giả

Hủy bỏ hiệu lực : trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan mà không phải là chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hay chủ sở hữu bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát song đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan có trách nhiệm thu hồi, hủy bó hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đó.
Tổ chức cá nhân nào phát hiện ra việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan trái với các quy định của pháp luật thì có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả quyền liên quan đó.

Bài viết liên quan