Những ai được đăng ký bản quyền tác giả ở Việt Nam

Tác giả nào được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam?

  • Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;
  • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất tại Việt Nam;
  • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;
  • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Ai có quyền đăng ký quyền tác giả?

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm, chủ sở hữu tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam như trên.

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của Công ty Luật chúng tôi

  • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm, tư vấn xác định loại hình tác phẩm cần đăng ký cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Đại diện đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng trong quá trình đăng ký bản quyền;
  • Theo dõi tiến trình đăng ký, xử lý đơn tại Cục bản quyền tác giả;
  • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bản quyền.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh, tranh chấp liên quan đến quyền tác giả.

Bài viết liên quan