Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Dịch vụ Đăng ký bảo hộ quyền tác giả


Dch v Đăng ký bo h quyn tác giả
 
Luật Bắc Việt sẽ đại diện tác giả, chủ sở hữu tác phẩm thực hiện Đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả…
1. Điều kiện bảo hộ Quyền tác giả:
Tác phẩm trên được đăng ký theo Quyền tác giả dưới hình thức tác phẩm viết. Để được đăng ký tác phẩm phải trên phải đáp ứng các các điều kiện sau:
+ Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hoá trên một loại vật chất nhất định
+ Tác phẩm phải có tính nguyên gốc (tác phẩm phải do chính tác giả, trực tiếp tác giả sáng tạo, không sao chép, bắt chước tác phẩm khác)
2. Đối tượng bảo hộ Quyền tác giả:
Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:
a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
c) Tác phẩm báo chí;
d) Tác phẩm âm nhạc;
đ) Tác phẩm sân khấu;
e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
h) Tác phẩm nhiếp ảnh;
i) Tác phẩm kiến trúc;
k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.
Thời gian thực hiện:
15 ngày làm việc hành chính.
Những giấy tờ tài liệu và thông tin cần cung cấp:
 Thông tin:
+ Thông tin về tác giả: Họ tên đầy đủ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ hiện tại.
+ Thông tin chính xác về tác phẩm
Tên gọi, đã công bố hay chưa, ngày công bố, tác phẩm do các tác giả sáng tác hay theo Hợp đồng giao việc giữa chủ sở hữu quyền tác giả với tác giả.
Đăng ký Quyền tác giả đối với phần mềm máy tính
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Hai (02) bản mô tả sản phẩm cho 01 tác phẩm (Viết theo hướng dẫn của Luật Bắc Việt).
+ Hai (02) đĩa CD phần mềm tác phẩm
+ Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Luật Bắc Việt)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (Nếu là công ty)
Đăng ký bản quyền tác phẩm viết:
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Luật Bắc Việt)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Bản mô tả (Luật Bắc Việt soạn) Luật Bắc Việt
Đăng ký bản quyền tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
- Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:
+ Bản sao chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
+ Giấy đăng ký kinh doanh (Nếu là công ty)
+ Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Luật Bắc Việt)
+ Giấy cam đoan quyền chủ sở hữu tác phẩm của Người nộp đơn (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Giấy xác nhận (theo mẫu của Luật Bắc Việt).
+ Bản mô tả (Luật Bắc Việt soạn).
------------------------

 

Bài viết liên quan