Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả.

Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả.

Khi nào nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả
Điều 42 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

1. Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm sau đây:

 

 

a) Tác phẩm khuyết danh, trừ trường hợp: Tổ chức, cá nhân đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả được xác định .

 

b) Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản;

 

c) Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.

 

2. Chính phủ quy định cụ thể việc sử dụng tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước

 

Bài viết liên quan