Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì

 

Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

 

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

 

 

 

b) Căn cứ chuyển nhượng;

 

 

c) Giá, phương thức thanh toán;

 

 

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

 

 

 

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

 

Bài viết liên quan