Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào

Điều 54 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan