Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây.Chuyển nhượng quyền tác giả: Theo khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ thìchuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giaoquyền sở hữu đối cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật liên quan.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan gồm: 

 

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
b) Căn cứ chuyển nhượng;
c) Giá, phương thức thanh toán;
d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;
đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

 

Bài viết liên quan