Các quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Các quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Cơ sở pháp lý: Luật Sở hữu trí tuệNhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây 

Bài viết liên quan