Các danh mục tài liệu Bắc Việt Luật cung cấp trong website

( THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ) – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh quy định những nội dung gì ? Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của …