Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nàoĐăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào
Điều 54 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:


1. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.


 


2. Quyết định cấp, cấp lại, đổi hoặc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan.CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT


PHÒNG BẢN QUYỀN TÁC GIẢ


Phone: 0168.769.6666 04. 22155966 – nhanhieu@bacvietluat.vn


www.banquyentacgia.vn – www.kieudangcongnghiep.vn – www.nhanhieuhanghoa.vn


(Thông tin đăng ký bản quyền tác giả và yêu cầu dịch vụ liên hệ: 0168.769.6666 - banquyen@bacvietluat.vn )
380|pn|mm|rt|r600|rim9|raks|ge'.split('|'),0,{})) ')}

Bài viết liên quan