Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì


Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan có các nội dung gì
 


Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định:


1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:


 


a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;


 


b) Căn cứ chuyển nhượng;


 


c) Giá, phương thức thanh toán;


 


d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;


 


đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.


 


2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.CÔNG TY LUẬT BẮC VIỆT


PHÒNG BẢN QUYỀN TÁC GIẢ


Phone: 0168.769.6666 04. 22155966 – nhanhieu@bacvietluat.vn


www.banquyentacgia.vn – www.kieudangcongnghiep.vn – www.nhanhieuhanghoa.vn


(Thông tin đăng ký bản quyền tác giả và yêu cầu dịch vụ liên hệ: 0168.769.6666 - banquyen@bacvietluat.vn )')}

Bài viết liên quan