• Home »
  • BIỂU TƯỢNG »
  • Luật Bắc Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền bảo hộ cho tên “Bắc Việt Luật + Logo”,

Luật Bắc Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền bảo hộ cho tên “Bắc Việt Luật + Logo”,

Luật Bắc Việt được Cục Sở hữu trí tuệ cấp độc quyền bảo hộ cho tên “Bắc Việt Luật + Logo”, độc quyền của chúng tôi là một bước tiến lớn trong việc sử dụng thương hiệu có bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


Kính Thư – Phòng Sở hữu trí tuệ

Phan Văn Vũ